Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4
Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27

na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi
wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka

/ DATA ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH
październik 2018 r.
/ ZAAKCEPTOWANA KWOTA KONTRAKTOWA (kwota brutto)
41 840 002,93 zł
/ DATA ZAKOŃCZENIA

czerwiec 2020

/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów
od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów

Pozostałe informacje o projekcie/kontrakcie


Podpisanie Umowy: 28 września 2018 r.
Data rozpoczęcia prac budowlanych: październik 2018 r.
Termin realizacji robót budowlanych: 15 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się
okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.
Data umowna zakończenia: 28 czerwca 2020 r.
Wartość Kontraktu: 34 016 262,55 zł (netto)
41 840 002,93 zł (brutto)
Okres rękojmi: 5 lat
Okres gwarancji: 5 lat